Luotsie+ - uutta luova yrittäjyys Etelä-Karjalassa

Kotisivut
Kesto 01.05.2016 - 28.02.2017
Saimaan amk:n rooli Osatoteuttaja
Rahoitusohjelma EAKR, Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmassa
Päärahoittaja Uudenmaan liitto
Painoala Alueellinen vaikuttavuus
Vastuuhenkilö Juha Peteri, juha.peteri@saimia.fi, 040 502 6182
Tiivistelmä
"Luotsie+ - uutta luova yrittäjyys Etelä-Karjalassa" -hanke edistää uusien yritysten syntyä, monialaisuutta ja luovan alan osaamisen integroitumista uusille aloille. Luotsie+ -hanke tukee olemassa olevien pk-yritysten kasvua sekä toiminnan jatkumista Etelä-Karjalan alueella tuomalla yhteen yrittäjiä, organisaatioita, opiskelijoita ja asiakkaita. Hanketta toteutetaan kokeillen ja se etenee konkreettisten pienryhmäpilottikokeilujen avulla. Pilottikokeiluja tuotetaan 4-6 "pääpilotin" sekä useamman pienen lyhytkestoisemman kokeilun avulla. Työryhmien työskentelytavat lähtevät osallistujien toiveista käsin. Painopiste on liike-elämää ja oppilaitoksia palvelevien tulosten syntymisessä sekä tulosten jalkauttamisessa. Toteutuksessa syntyneitä ideoita tallennetaan ja levitetään jatkuvasti, jotta kokeilujen tulokset ovat laajemminkin hyödynnettävissä. Kokeiluista syntyvät työkalut (testiklinikka, luotain ja yrittäjämentorointi) siirretään hankkeen päätytyttä toteuttajaorganisaatioiden toimintaan. Hankkeen toimintatapa nojautuu kokeilevan kehittämisen malliin. ”Luotsie – uutta luova yrittäjyys Etelä-Karjalassa” -hanke toimi 1.9.2015–30.4.2016 Etelä-Karjalan liiton osarahoittama, Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak TKI-Etelä-Karjala) ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhdessä toteuttamana. Tämä jatkohanke jatkaa ensimmäisen osan toimenpiteitä, jatkossakin Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Saiman ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Luotsie -hanke alkoi oppilaitosten ja yritysmaailman yhteistyön edistäjänä. Toisessa vaiheessa tähtäin on eriytyisesti maakunnan kilpailukyvyn kehittämisessä, eli luovien alojen osaamisen ja yrittäjyyden integroimisessa entistä tiiviimmin osaksi Etelä-Karjalan elinkeinoelämää ja julkisia organisaatioita. Päätavoitteena on monialaisten, yllättävien ja uudenlaisten yhteistyörakenteiden luomisessa luovien alojen uusiin asiakkuuksiin kannustaen. Tavoitetta toteutetaan ensimmäisen osan tuloksia hyödyntäen. Luotsie+ tuo Luotsie-hankkeelle nimensä mukaisesti plussaa, uusia konkreettisia kerroksia aiemmin luotujen alkujen päälle, jo toteutettuja toimenpiteitä edelleen kehittäen. Hanke tuottaa: - Kytköksiä oppilaitosten ja yritysten välille. - Uusia asiakkuuksia paikallisille luovien alojen osaajille. - Työkaluja yrityksille toimintansa kasvattamiseen. - Alustoja uusien yritysten syntymiselle. - Välineitä yrittäjyyspedagogiikkaan korkeakouluille.