MASTO - Maahanmuuttajien työllisyyden ja osallisuuden edistäminen

Kotisivut http://www.socom.fi/masto/
Kesto 01.01.2016 - 21.12.2017
Saimaan amk:n rooli Osatoteuttaja
Rahoitusohjelma ESR, Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmassa
Päärahoittaja Hämeen ELY-keskus
Painoala Alueellinen vaikuttavuus
Vastuuhenkilö Virpi Ristimäki, virpi.ristimaki@saimia.fi, 040 6727014
Tiivistelmä
Masto -Maahanmuuttajien työllisyyden ja osallisuuden edistäminen -hankkeen tavoitteena on tukea maahanmuuttajataustaisten naisten osaamisen tunnistamista, täydentämistä ja hyödyntämistä suomalaisilla työmarkkinoilla sekä yrittäjyydessä, vahvistaa maahanmuuttajanaisten voimaantumista, osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentumista sekä kulttuurin tuntemusta ja siten ehkäistä maahanmuuttajien syrjäytymistä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää nykyistä tehokkaampia ja laadukkaampia palveluprosessit kohdealueiden monialaisissa toimijaverkostoissa. Hanke toteutetaan Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella. Hankkeessa määritellään osallistujien osaamisen lisäämisen tarpeet ja suunnitellaan soveltuvat tavat sen hankkimiseksi tarjoamalla profiilivalmennusta ja vertaistukea. Hanke järjestää erilaisia tapahtumia ja yhteisiä kohtaamisia kulttuurituntemuksen vahvistamiseksi. Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi luodaan koulutustarjonnan työkalu ja opas yrityksille sekä kehitetään yrittäjyysneuvontaa. Keskeistä hankkeessa on kehittää maahanmuuttajien tukemisesta vastaavan toimija-/palveluverkoston toimintaa laadukkaaksi, joustavaksi ja saumattomaksi ja vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä. Hankkeen toiminta ja tulokset arvioidaan suunnitelman mukaisesti ja palautetta hyödynnetään jatkokehittämisessä. Tuloksista tuotetaan julkaisuja ja tiedotteita.