PRIMA -Osaamisella kasvua ja kilpailukykyä eteläkarjalaiseen teollisuuteen

Kotisivut
Kesto 01.03.2018 - 30.09.2020
Saimaan amk:n rooli Hallinnoija
Rahoitusohjelma ESR, Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmassa
Päärahoittaja Hämeen ELY-keskus
Painoala Alueellinen vaikuttavuus
Vastuuhenkilö Nina Haukemaa, nina.haukemaa@saimia.fi, 0
Tiivistelmä
Etelä-Karjalassa on merkittävä tarve lisätä kansainvälisten ja kasvuhaluisten yritysten määrää. Kyky ennakoida yritysten muuttuvia osaamistarpeita on yksi keskeisistä keinoista, jolla koko maakunnan yhteiseen tavoitteeseen pääsemistä voidaan edistää. Maakuntaohjelman mukaisen älykkään erikoistumisen strategia edellyttää, että huippulaatua edustavia tuote- ja palveluratkaisuja on pystyttävä myymään markkina-alueesta riippumatta menestyksellisesti. Viime aikoina yhä useampi yritys on herännyt tilanteessa, jossa osaaminen ei enää riitä, vaatimusten noustessa. Perinteisiä osaamisalueita kuten myyntiä, viestintää, kommunikointia vieraissa kulttuureissa ja kykyä ottaa haltuun vaativiakin kokonaisuuksia on pitkään pidetty oletusosaamisena. Näihin taitoihin ei ole kiinnitetty erityistä huomiota ja nyt niiden puutteet näkyvät kasvun ja menestymisen esteinä. Prima-hankkeessa keskitytään nopeuttamaan reagointia yritysten muuttuviin tarpeisiin yritysten ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhdessä kehittämällä toimintamallilla. Hankkeen päätavoitteena on lisätä eteläkarjalaisten yritysten kilpailukykyä kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla vastaamalla yhdessä yritysten kanssa tunnistettuihin osaamispuutteisiin. Vastauksena ovat laadultaan, sisällöltään ja toteutustavoiltaan yritysten kannalta hyödylliset koulutustoteutukset. Kehittämishanketta tarvitaan, koska yritysten ja maakunnan älykkääseen erikoistumiseen liittyviin osaamistarpeisiin,on tehokkainta ja nopeinta vastata oman maakunnan koulutusorganisaation toimesta. Näin voidaan saavuttaa jatkuva toimintamalli, joka palvelee ennakointia hyödyntäen juuri niitä tarpeita, jotka mahdollistavat kasvavan ja kansainvälistyvän yritystoiminnan. Hankkeen sisältö koostuu koulutusmallin muodostamisesta kokeilevan kehittämisen-mallin mukaisesti. Koulutusmallia kehitetään yhdessä yritysten valitseman ensimmäisen ja tärkeimmän koulutusteeman, teollisen myynnin, kautta. Samanaikaisesti koulutusten toteuttamisen kanssa, kerätään lisää yritysten osaamispuutteita ja -tarpeita sekä luodaan niihin yritysten henkilöstölle sopivat ratkaisut. Samalla syntyy yhteiskehittämisen malli yritysten tarpeiden ennakoivasta välittämisestä koulutusorganisaatioon ja päinvastoin. Hankkeen aikana toteutettavat koulutukset ovat avoinna myös muille teollisen myynnin osaamisesta kiinnostuneille, jolloin näkökulmat kehittämiseen ovat mahdollisimman laajat. Hankkeen varsinainen päätulos on yhteiskehittämiseen perustuva koulutusmalli, joka jalkautuu hankkeen jälkeen Saimaan ammattikorkeakoulun perustoimintaan. Hankkeen välillisenä tuloksena, teollisen myynnin osaaminen lisääntyy maakunnassa merkittävästi ja alueen yritysten kilpailukyky kasvaa. Hankkeen toteutuksesta vastaa Saimaan ammattikorkeakoulu Oy. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä eteläkarjalaisten yritysten sekä maakunnan kasvusta ja kehityksestä vastaavien tahojen kanssa. Hankkeessa huomioidaan mahdollisimman pitkälle aikaisempien ja käynnissä olevien hankkeiden kokemukset. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2018-30.9.2020.